the screw on filter to the tranmisson on 2004 Kia Sedona


Where is the screw on transmission filter located at on the KIA Sedona Van 2004?

0 answers