the screw on filter to the tranmisson on 2004 Kia Sedona


Where is the screw on transmission filter located at on the KIA Sedona Van 2004?

Asked by for the 2004 Kia Sedona
0 answers